REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I ŚWIADCZENIA INNYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(„REGULAMIN”)

obowiązujący od dnia: 08.03.2022 r.

 

 1. DEFINICJE
 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
  1.1 www.psycho-logiczna.pl –PSYCHO-LOGICZNA" psycholog dziecięcy Paulina Pawłowska, numer NIP: 7393974753, numer REGON: 523446171, dostarczająca Usługi dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
  1.2 Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez "PSYCHO-LOGICZNA" psycholog dziecięcy Paulina Pawłowska, dostępna pod adresem www.psycho-logiczna.pl, za pośrednictwem której Paulina Pawłowska świadczy Usługi drogą elektroniczną
  1.3 Polityka Prywatności – dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych przez "PSYCHO-LOGICZNA" psycholog dziecięcy Paulina Pawłowska, jako administratora, dostępny pod adresem: www.psycho-logiczna.pl/polityka-prywatnosci
  1.4 Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie
  1.5 Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Paulinę Pawłowską pod adresem: [www.psycho-logiczna.pl/oferta];
  1.6 Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie zarówno za pośrednictwem Konta, jak i poza nim (bez Logowania) umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka;
  1.7 Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia;
  1.8 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub rezerwacji usługi świadczonej przez Paulinę Pawłowską;
  1.9 Produkt – dostępne w Sklepie Treści Cyfrowe albo rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Pauliną Pawłowską albo usługi świadczone przez Paulinę Pawłowską, których rezerwacji dokonuje Klient za pośrednictwem Sklepu;
  1.10 Treści Cyfrowe – dostępne w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki (zapisane w formacie cyfrowym utwory, dostępne do pobrania przez Klienta) oraz webinary/szkolenia (zapisane w formie nagrania video lub audio treści do pobrania przez Klienta albo udostępnione w postaci linka do strony internetowej, przesłanego Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej);
  1.11 Formularz Kontaktowy – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do Pauliny Pawłowską wiadomości za pośrednictwem okna dialogowego udostępnionego na Stronie Internetowej pod adresem: [www.psycho-logiczna.pl]; 1.12 Komunikator – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do Pauliny Pawłowskiej wiadomości za pośrednictwem komunikatora dostępnego na Stronie Internetowej;
  1.13 Komentarz – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi pozostawienie opinii o Produkcie w Sklepie;
  1.14 Usługa – każda usługa świadczona przez Paulinę Pawłowską drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej; 
  1.15 UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344;

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres Usług świadczonych przez "PSYCHO-LOGICZNA" psycholog dziecięcy Paulina Pawłowska, numer NIP: 7393974753, numer REGON: 523446171, miejsc. Olsztyn, ul. ks. Roberta Bilitewskiego, nr 3, lok. 12, warunki świadczenia tych Usług za pośrednictwem Strony Internetowej, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a tym samym stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE.
 2. "PSYCHO-LOGICZNA" psycholog dziecięcy Paulina Pawłowska, świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej następujące Usługi:
  1. zapoznanie się treściami publikowanymi na Stronie Internetowej;
  2. prowadzenie Koszyka;
  3. składanie Zamówień w Sklepie;
  4. umożliwienie korzystania z Komunikatora;
  5. udostępnienie Formularza Kontaktowego;
  6. umożliwienie publikowania Komentarzy.
 3. Kontakt z "PSYCHO-LOGICZNA" psycholog dziecięcy Paulina Pawłowska, jest możliwy:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: ppawlowska.olsztyn@gmail.com;
  2.  za pośrednictwem komunikatora Messenger, WhatsApp lub bezpośrednich wiadomości na portalu Instagram (profil psychologiczna_pl).
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej umożliwiającej pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 6. Podczas korzystania z Usług zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 7. Klient przed skorzystaniem z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkboxa) podczas składania zamówienia.

 

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Do skorzystania z Usług niezbędne jest:
  1. posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon) oraz aktualną wersją przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,
  2. program obsługujący pliki w wersji pdf
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  4. włączona obsługa plików cookies.
 2. Koszty zapewnienia powyższych warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług ponosi Klient.
 3. Dodatkowo dla bezpieczeństwa korzystania z Usług zalecane jest, aby urządzenie Klienta posiadało dodatkowo:
  1. aktualny system antywirusowy,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
 4. W celu prawidłowego korzystania z Treści Cyfrowych w postaci e-booków niezbędne jest posiadanie przez urządzenie Klienta dodatkowo oprogramowania umożliwiającego – w zależności od specyfiki Treści Cyfrowych – odczyt plików w formacie .PDF, .EPUB, .MOBI, .docs, .xls.
 5. Paulina Pawłowska nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Klienta przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania z poszczególnych Usług.
 6. Paulina Pawłowska w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Usług, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Usług z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Paulina Pawłowska dokłada najwyższej staranności, by świadczone Usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Usług w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony Internetowej. Paulina Pawłowska dołoży staranności, aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez Paulinę Pawłowską na potrzeby Strony Internetowej, w miarę możliwości były planowane w godzinach nocnych. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Paulina Pawłowska w miarę możliwości technicznych poinformuje Klientów z wyprzedzeniem.

 

 1. TREŚCI PUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ
 1. W ramach omawianej Usługi Klient może nieodpłatnie zapoznawać się z wszelkimi treściami publikowanymi przez Paulinę Pawłowską na Stronie Internetowej.
 2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest na okres faktycznego korzystania ze Strony Internetowej, każdorazowo z chwilą wejścia Klienta na Stronę Internetową.
 3. Umowa o świadczenie tej Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Klienta, co nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Pauliny Pawłowskiej, ani ze strony Klienta.
 4. Z Usługi może korzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

 

 1. PROWADZENIE KOSZYKA
 1. Usługa ta polega na możliwości nieodpłatnego zachowania przez Klienta w Koszyku Produktów, które go zainteresowały.
 2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest z chwilą dodania przez Klienta Produktów do Koszyka, a ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia przez Klienta Produktów z Koszyka.
 3. Rozwiązanie Umowy nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Pauliny Pawłowskiej , ani ze strony Klienta.
 4. Z Usługi może skorzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

 

 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE I WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ
 1. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 2. Paulina Pawłowska wystawia faktury zwolnione z VAT.
 3. Paulina Pawłowska zobowiązuje się dostarczyć Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Klient jest zobowiązany do korzystania z Produktów oferowanych przez Paulinę Pawłowską w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 1. Przeglądanie Produktów dostępnych w Sklepie nie wymaga założenia Konta.
 2. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest bez zakładania Konta, po podaniu niezbędnych danych identyfikacyjnych, kontaktowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Klient w toku korzystania z Sklepu za pośrednictwem Konta, w tym w szczególności przy składaniu Zamówienia, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w Formularzu Rejestracji danych, niezbędnych do realizacji Zamówienia lub wystawienie faktury VAT.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  2. wypełnić Formularz Zamówienia,
  3. kliknąć przycisk “Złóż zamówienie”
  4. oczekiwać e-mail z danymi do płatności i opłacić zamówienie w określonym terminie.
 5. Paulina Pawłowska udostępnia Klientowi następujące formy płatności w Sklepie:
  1. przelew bankowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot płatności dokonywany jest z wykorzystaniem tego samego kanału, którym została dokonana płatność, chyba że Klient zgodził się na inną formę dokonania zwrotu płatności, co nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. W przypadku, gdy Klient wyraził chęć otrzymania faktury VAT, jest ona doręczana drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem realizacji Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia bądź w innym terminie, o którym Klient jest informowany.
 8. Informacje o kosztach dostawy są podawane w momencie ustalania szczegółów zamówienia i zależą od rodzaju i ilości produktów oraz wyboru Dostawcy, który ma dostarczyć Produkt Kupującemu.
 9. Paulina Pawłowska realizuje dostawę towarów za pośrednictwem Inpost.
 10. Odbierając dostarczoną przesyłkę, Klient jest obowiązany sprawdzić jest stan techniczny i fizyczny. W przypadku uszkodzenia przesyłki zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz powiadomienie o tym Paulinę Pawłowską. Protokół szkody jest pomocny w przeprowadzeniu procedury reklamacji, a jego brak może utrudnić Klientowi dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ustalenia osoby odpowiedzialnej za uszkodzenia. Reklamacje w zakresie uszkodzenia powstałego w trakcie przesyłki złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem nie będą rozpatrywane bez załączonego protokołu szkody.
 11. Jeżeli Klient poprosił o wystawienie fakturę VAT, zostanie ona doręczona Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w zamówieniu. Klient może zgłosić chęć otrzymania faktury od razu przy zamówieniu lub przez trzy miesiące następujące po miesiącu, w którym dokonał zakupu.
 12. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów (jeżeli są dostępne w sklepie) lub wykonaniu ich zgodnie ze złożonym zamówieniem (oraz w czasie uzgodnionym między Pauliną Pawłowską a Klientem), a następnie zapakowaniu ich w celu dostawy do Klienta oraz nadaniu przesyłki do Klienta zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy zamówienia.
 13. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Klienta (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
 14. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od produktu i indywidualnie uzgadniany z Klientem. Zamówione produkty powinny zostać wydane Klientowi w terminie do 7 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Paulinę Pawłowską dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
 15. Jeżeli Klient zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Pauliny Pawłowskiej terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną  z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży lub umowy rezerwacji usługi w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Pauliny Pawłowskiej oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem, na adres e-mail: ppawlowska.olsztyn@gmail.com.
 4. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Paulina Pawłowska wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Paulinę Pawłowską utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Paulinę Pawłowską o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. UMOŻLIWIENIE KORZYSTANIA Z KOMUNIKATORA
  Z Usługi tej może korzystać nieodpłatnie Klient, który posiada aktywne Konto w Messenger.
  1. Usługa ta umożliwia Klientowi bezpośrednią komunikację z Pauliną Pawłowską.
  2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest pomiędzy Pauliną Pawłowską. a Klientem wraz z rozpoczęciem korzystania z Komunikatora i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta./ Umowa o świadczenie tej Usługi obowiązuje przez okres korzystania przez Klienta z Komunikatora
    
 2. FORMULARZ KONTAKTOWY
 1. Usługa ta jest dostępna dla każdego Klienta bez konieczności posiadania Konta.
 2. W celu skorzystania z Usługi Klient powinien podać prawidłowe, aktualne i oznaczone przez Paulinę Pawłowską jako wymagane dane osobowe, za pośrednictwem dedykowanego okna dialogowego (formularza) znajdującego się pod adresem: [www.psycho-logiczna.pl].
 3. Usługa jest nieodpłatna, a umowa o świadczenie tej Usługi jest zawierana każdorazowo z chwilą wysłania przez Klienta wiadomości do Pauliny Pawłowskiej za pośrednictwem dedykowanego formularza.
 4. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą jej wykonania (wysłania wiadomości) i nie wymaga dodatkowych oświadczeń ani ze strony Pauliny Pawłowskiej, ani ze strony Klienta.

 

 1. REKLAMACJE
   1.  
   2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Produktu.
   3. Klient może zgłosić reklamację do Pauliny Pawłowskiej z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji mailowo - na adres : ppawlowska.olsztyn@gmail.com;
   4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta bądź korespondencyjny, na który Paulina Pawłowska ma udzielić odpowiedzi na reklamację, nazwa firmy w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą, numer zamówienia, określenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją.
   5. Paulina Pawłowska rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni, Paulina Pawłowska zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do 30 dni. W takim przypadku Paulina Pawłowska poinformuje Klienta o przedłużeniu terminu rozpatrzenia jego reklamacji przed upływem terminu 14 dniowego, podając przyczynę opóźnienia.
   6. Paulina Pawłowska zastrzega prawo pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które nie spełniają warunków określonych w ust. 3, w szczególności, gdy podane informacje nie pozwalają na identyfikację Klienta bądź skontaktowanie się z nim w celu wyjaśnienia reklamacji.

 

 1. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
   1. 1. W przypadku sporów z udziałem Klienta będącego konsumentem istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz rozstrzygania sporów, tj.:

1.1. konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów);

1.2. konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
       1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Paulina Pawłowska.
       2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności[AP1] .

 

 1. PRAWA AUTORSKIE
 1. Treści Cyfrowe są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Treści Cyfrowych przysługują Paulinie Pawłowskiej, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
 3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Paulinie Pawłowskiej lub podmiotom trzecim, z którymi Paulina Pawłowska zawarła stosowne umowy.
 4. Zabronione jest kopiowanie, jak również inne formy korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Pauliny Pawłowskiej.
 5. Klient może korzystać z zakupionych Treści Cyfrowych wyłącznie dla własnych potrzeb.
 6. W szczególności Klientowi nie wolno:
  1. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Treści Cyfrowe.
  2. Zwielokrotniać Treści Cyfrowe lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  3. Udostępniać Treści Cyfrowe innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  4. Najmować i użyczać Treści Cyfrowe, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  5. Ingerować w treść i zawartość Treści Cyfrowych.

 

 1. SZKOLENIA I WEBINARY

 

 1. Sprzedaż szkoleń następuje przez stronę internetową.
 2. Zakupu można dokonywać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Dostęp do szkolenia zostaje przydzielony po 48h od zaksięgowania przelewu.
 4. Na życzenie klienta może zostać wystawiona faktura VAT.
 5. Klient dokonuje zakupu dostępu do nagrania szkolenia, które znajduje się na stronie www.youtube.com
 6. Nagranie udostępniane jest na czas określony.
 7. Klient zobowiązany jest do nieprzekazywania dostępu do nagrania osobom trzecim.
 8. Zabrania się także upowszechniania szkolenia oraz materiałów dodatkowych w Internecie.
 9. Klient ma prawo odstąpienia od Umowy zanim otrzyma dostęp do nagrania. W takiej sytuacji przysługuje zwrot wpłaty w całości.

 

 1. KARTY PRACY I INNE MATERIAŁY DO PRACY Z DZIEĆMI

 

 1. Sprzedaż dotyczy kart pracy w formacie PDF (karty są nieedytowalne i przygotowane do samodzielnego wydruku) oraz kart w wersji fizycznej.
 2. Po zaksięgowaniu przelewu na moim koncie, na podany adres email z zamówienia, klient otrzymuje wiadomość z załączonymi kartami pracy. Od czasu zaksięgowania pliki zostaną wysłane w najkrótszym możliwym czasie (od kilku minut do max. 48 godz.).
 3. W przypadku zakupu wersji fizycznej czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych.
 4. W razie zbyt długiego oczekiwania – prosimy sprawdzić w skrzynce odbiorczej folder SPAM, a następnie napisać wiadomość na adres: ppawlowska.olsztyn@gmail.com
 5. Grafiki wykorzystane w oferowanych materiałach są wykonane przez autora kart Paulinę Pawłowską.
 6. Sprzedawca jest zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług na podstawie art.113 ust1 Ustawy Vat.
 7. Użytkownik nie może korzystać produktów w sposób niedozwolony, na przykład: kopiowanie, udostępnianie w całości w sieci czy osobom trzecim czy odsprzedawanie zakupionych produktów.
 8. Do każdego zamówienia może być wystawiona faktura VAT na wyraźną prośbę klienta.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    1. Paulina Pawłowska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Paulina Pawłowska poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
    2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego,  UŚUDE, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

Załącznik nr 1

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Paulinę Pawłowską, e-mail: ppawlowska.olsztyn@gmail.com , o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest podany poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zostaną zwrócone Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, jeżeli zostały takie pobrane, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności, jeżeli zostały takie pobrane, zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

 

Adresat: Paulina Pawłowska

 

Ja [IMIĘ I NAZWISKO] w imieniu własnym/firmy [nazwa firmy] informuję o odstąpieniu od umowy [proszę opisać przedmiot umowy]. Data zawarcia umowy to [data zawarcia umowy]. [IMIĘ I NAZWISKO] [ADRES] [DATA] 

 

 

Jeśli chcesz otrzymywać ode mnie (tj. od psycho-logiczna) mailowo informacje o mojej ofercie,
wpisz powyżej swój adres e-mail.

Tutaj mnie znajdziesz:

regulamin sprzedaży

polityka prywatności

polityka ochrony danych osobowych

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!